Ta strona wykorzystuje cookies, aby zwiększyć swoje doświadczenie.

WYMIANA PRODUKTÓW


Produkty BTK Dental można wymienić, bez dodatkowych opłat, w ciągu 180 dni od daty wystawienia faktury na inne produkty BTK Dental w tej samej, wyższej bądź niższej cenie. Przykładowo: implant na implant, łącznik na łącznik. W przypadku wymiany na produkty o wyższej wartości Nabywca pokrywa różnicę w cenie. Wymieniany produkt BTK Dental musi:

(1) być zwrócony w oryginalnym, nieotwartym i nienaruszonym opakowaniu (włączając produkty do sterylizacji) oraz maksymalnie 15 mies. przed upływem daty ważności towaru;
(2) znajdować się w aktualnej ofercie handlowej BTK Dental (produkty wycofane z oferty nie podlegają wymianie);
(3) zwrócony opłaconą przesyłką na adres: ul. Powstańcow Śląskich 188/19,  53-139 Wrocław – z adnotacją Dział Zwrotów;
(4) w przesyłce powinna znajdować się kopia dokumentu zakupu wymienianego towaru, do której zostanie wystawiona korekta;
(5) kopia korekty faktury sprzedaży musi zostać podpisana i odesłana na adres: ul. Powstańcow Śląskich 188/19,  53-139 Wrocław. Nie odesłanie kopii będzie jednoznaczne z przywróceniem pełnej kwoty faktury VAT.

ZWROT PRODUKTÓW


Nabywca ma prawo zwrócić produkt BTK Dental w ciągu 10 dni począwszy od dnia wystawienia faktury. Produkt BTK Dental zostanie przyjęty w ramach zwrotu tylko wówczas, gdy:

(1) zwrócono go w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu (włączając produkty do sterylizacji) oraz maksymalnie pół roku przed upływem daty ważności towaru;
(2) zostanie dostarczony do Medical Biotechnology w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury na ten produkt;
(3) zwrócony przesyłką opłaconą przez nadawcę na adres: ul. Powstańcow Śląskich 188/19,  53-139 Wrocław – z adnotacją Dział Zwrotów;
(4) w przesyłce powinna znajdować się kopia dokumentu zakupu zwracanego towaru, do której zostanie wystawiona korekta;
(5) kopia korekty faktury sprzedaży musi zostać podpisana i odesłana na adres: ul. Powstańcow Śląskich 188/19,  53-139 Wrocław. Nie odesłanie kopii będzie jednoznaczne z przywróceniem pełnej kwoty faktury VAT. Produkty BTK Dental niespełniające powyższych kryteriów nie zostaną zaakceptowane do zwrotu.


GWARANCJA


Gwarancja dotyczy produktów zamawianych jedynie przez pierwotnego Nabywcę. Firma BTK Dental nie udziela żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji na swoje produkty w odniesieniu do wad materiałowych i/lub wykonawstwa z wyjątkiem postanowień wyraźnie określonych w „Programie Gwarancyjnym BTK Dental”. Po stwierdzeniu wady produktu należy wypełnić formularz reklamacyjny dostępny w Dziale Obsługi Klienta Medical Biotechnology. Przed dokonaniem zwrotu należy dokonać sterylizacji produktu. W ramach gwarancji firma BTK Dental naprawi lub wymieni wadliwy produkt, bądź dokona zwrotu jego kosztu, według własnego uznania. Nabywca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tytułu zastosowania produktów bez względu na to czy będą one stosowane samodzielnie, czy łącznie z innymi produktami.


Wczytywanie
Wczytywanie